Warunki obowiązujące w odniesieniu do Samsung Business Academy
Uzyskanie dostępu do Samsung Business Academy („SBA”) oznacza wyrażenie zgody na poniższe Warunki.
1.
Warunki korzystania
1.1
Przedstawione poniżej warunki („Warunki”) określone przez „Samsung Electronics Co., Ltd” regulują korzystanie z niniejszej witryny („Witryna”) przez Użytkownika, a także stanowią wiążącą prawnie umowę pomiędzy Samsung a Użytkownikiem, w tym jego pracodawcą, będącym spółką lub podmiotem prawnym, którego dane Użytkownik podał jako dane swojego pracodawcy również związanego niniejszym warunkami („Pracodawca”) (indywidualnie – „Strona” i łącznie – „Strony”). Użytkownik nie będzie korzystać z niniejszej Witryny w żadnym celu innym niż cel dozwolony przez Samsung zgodnie z niniejszymi Warunkami, a także w ramach wypełniania swoich obowiązków. Użytkownik zaprzestanie korzystania z Witryny, jeżeli przestanie być zatrudniony przez Pracodawcę albo korzystanie z niniejszej Witryny stanie się zbędne ze względu na zmianę jego roli albo z dowolnej innej przyczyny. Pracodawca Użytkownika ponosi odpowiedzialność za naruszenie Warunków przez swojego pracownika.
1.2
Pracodawca wyznaczy i upoważni przynajmniej jednego ze swoich pracowników jako administratora („Administrator”), który będzie reprezentować Pracodawcę i zarządzać jego kontem w Samsung Business Academy („SBA”) i Witryną. Jeżeli Użytkownik jest Administratorem, składając formularz wniosku SBA, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że jest należycie upoważniony do pełnienia funkcji Administratora i w związku z tym do uzyskiwania dostępu do informacji dodatkowych, w tym między innymi udziału w szkoleniach. Administrator będzie również wypełniać zobowiązania, za które odpowiedzialni są inni Użytkownicy, chyba że zostanie wyraźnie zwolniony przez Samsung. W razie zamian Administratora Pracodawca wyraża zgodę na bezzwłoczne zawiadomienie na piśmie Samsung o takiej zmianie wraz ze wskazaniem nowego Administratora. Użytkownik musi zawiadomić Administratora o wszelkich zmianach danych konta Użytkownika i Administrator dołoży najlepszych starań, aby monitorować, czy Użytkownik wypełnia zobowiązania określone w pkt 1.1, a także zachować możliwie największą aktualność danych Użytkownika.
1.3
Kontynuując korzystanie z Witryny Użytkownik potwierdza, że:
(a)
posiada niezbędne upoważnienie do związania Pracodawcy niniejszymi Warunkami; oraz
(b)
Pracodawca potwierdza niniejsze Warunki oraz ich zatwierdzenie przez Użytkownika.
1.4
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na dowolny z wymienionych warunków, nie powinien uzyskiwać dostępu do Witryny ani w inny sposób korzystać z Witryny lub informacji zawartych w Witrynie.
1.5
Samsung może zmienić Warunki w dowolnym momencie według własnego uznania. Użytkownik może zapoznać się z aktualną wersją Warunków, klikając na „Warunki” w Witrynie. W przypadku takiej zmiany Samsung poinformuje o tym Użytkowników. Dalsze korzystanie z niniejszej Witryny przez Użytkownika po zmianie Warunków oznacza zatwierdzenie nowych warunków przez Użytkownika i Pracodawcę. Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Witryny, jeżeli Użytkownik lub Pracodawca nie wyraża zgody na nowe warunki. Użytkownik i Pracodawca ponoszą odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian.
2.
Opis Usługi
Samsung umożliwia Użytkownikowi podejmowanie niektórych lub wszystkich wymienionych dalej działań: przeglądanie treści online (np. w formie tekstu, obrazów, wideo, flash), udział w zajęciach/testach online; łączenie się z innymi użytkownikami; udział w dyskusjach online; ustanawianie społeczności online w odniesieniu do określonych zagadnień; przeprowadzanie przeglądów wyników oraz określanie celów; planowanie następstwa stanowisk; tworzenie lub administrowanie zajęć/testów; oferowanie zajęć/testów na sprzedaż; oraz zakup towarów i usług oferowanych przez Samsung; oferowanie zajęć/testów na sprzedaż („Usługa”).
3.
Prawo własności do treści oraz ograniczona licencja
W odniesieniu do materiału w związku z Usługą obowiązują następujące definicje:
3.1
„Treść” oznacza wszelką treść, w tym między innymi zdjęcia, profile, wiadomości, notatki, tekst, szkolenia, testy, informacje, muzykę, wideo, reklamy, zestawienia oraz inną treść pojawiającą się w dowolnym miejscu u Samsung w dowolnym momencie.
3.2
„Treść Użytkownika” oznacza wszelką Treść, którą Użytkownik załaduje, zamieści, zaoferuje, umieści (łącznie „opublikuje”), prześle, będzie sprzedawać, przedstawi lub w inny sposób udostępni w ramach lub z pośrednictwem Samsung.
3.3
„Treść Osoby Trzeciej” oznacza wszelką Treść, którą osoba inna niż Użytkownik lub Samsung opublikuje, prześle, będzie sprzedawać, przedstawi lub w inny sposób udostępni w ramach lub za pośrednictwem Samsung.
3.4
„Treść Witryny” oznacza wszelką Treść, która nie jest Treścią Użytkownika ani Treścią Osoby Trzeciej.
Zarówno Treść Samsung, jak i Treść Witryny stanowi własność Samsung, jej użytkowników lub licencjodawców, przy czym wszelkie prawa są zastrzeżone. Treść Samsung ani Treść Witryny nie może być zmieniana, kopiowana, dystrybuowana, dostosowywana, powielana, publikowana ponownie, pobierana, wyświetlana, publikowana, przekazywana ani sprzedawana w żadnej formie ani żadnymi środkami w całości ani w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Samsung.
Samsung udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp i dowolną część Treści Witryny, do której Użytkownik uzyskał należycie dostęp, wyłącznie do użytku własnego w związku z Usługą, jak opisano w art. 2., a także pod warunkiem, że Użytkownik nie zmieni żadnych informacji o prawie autorskim ani innych zastrzeżeniach. Taka licencja podlega niniejszym warunkom Korzystania i nie obejmuje stosowania eksploatacji danych, robotów ani podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych.
Prawa Użytkownika do korzystania z Treści Osoby Trzeciej podlegają obowiązującym Warunkom Licencji Osoby Trzeciej określanym przez właściwe Osoby Trzecie.
Każde skorzystanie z Treści Samsung lub Treści Witryny inne niż wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach bez wcześniejszej pisemnej zgody – odpowiednio – Samsung lub danej Osoby Trzeciej jest surowo wzbronione i spowoduje wypowiedzenie licencji udzielonej niniejszym. Takie nieupoważnione korzystanie może również naruszać obowiązujące prawo, w tym między innymi prawo dotyczące prawa autorskiego lub znaków towarowych. O ile w niniejszych Warunkach Korzystania wyraźnie nie stwierdzono inaczej, żadne postanowienia niniejszych Warunków Korzystania nie będą interpretowane jako udzielenie licencji na prawa własności intelektualnej – z mocy prawa, przez implikację ani w inny sposób. Taka licencja podlega anulowaniu w dowolnym momencie bez zawiadomienia i z przyczyny lub bez przyczyny.
4.
Znaki towarowe
„Samsung”, „Samsung Electronics” i inne oznaczenia graficzne, logo, projekty, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty oraz nazwy usług Samsung stanowią zarejestrowane znaki towarowe, znaki towarowe lub oznaczenia handlowe Samsung. Znaki towarowe i oznaczenia handlowe stosowane przez Osoby Trzecie w związku ze sprzedażą lub licencjonowaniem ich towarów lub usług w Witrynie należą do danego właściciela.
Takie znaki towarowe i oznaczenia handlowe nie mogą być używane, w tym w ramach znaków towarowych lub jako części nazw domen, w związku z dowolnym produktem lub usługą w sposób, który potencjalnie spowodowałby nieporozumienie, a także nie mogą być kopiowane, odwzorowywane ani wykorzystywane w całości ani w części bez wcześniejszej pisemnej zgody danego właściciela.
5.
Treść Użytkownika
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za całość Treści Użytkownika. Użytkownik rozumie i potwierdza, że Samsung może, ale nie ma obowiązku, przeglądać, usuwać lub eliminować Treść Użytkownika (bez zawiadomienia) według własnego uznania – z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny – w tym między innymi Treść Użytkownika, która w wyłącznej opinii Samsung narusza niniejszą Umowę, może być obraźliwa, niezgodna z prawem albo może naruszać prawa, powodować szkodę lub zagrażać bezpieczeństwu użytkowników lub innych osób. Użytkownik potwierdza, że nie będzie:
5.1
publikować, przesyłać, sprzedawać, przedstawiać ani w inny sposób udostępniać Treści Użytkownika, która jest niezgodna z prawem, szkodliwa, zagrażająca, obraźliwa, napastliwa, niejasna, zniesławiająca, wulgarna, obsceniczna, oszczercza, naruszająca prywatność innej osoby, nienawistna lub budząca sprzeciw w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;
5.2
publikować, przesyłać, sprzedawać, przedstawiać ani w inny sposób udostępniać żadnej Treści Użytkownika, której nie opracował lub na której publikację, przesłanie, sprzedaż lub przedstawienie nie ma pozwolenia;
5.3
publikować, przesyłać, sprzedawać, przedstawiać ani w inny sposób udostępniać żadnej Treści Użytkownika: (i) która narusza dowolne prawo lub przepis federalny, regionalny, zagraniczny lub lokalny; (ii) do dystrybucji której nie ma pełnego prawa lub upoważnienia, w tym wszelkich niezbędnych licencji i upoważnień; lub (iii) którą Samsung uzna – według własnego uznania – za nieodpowiednią do dystrybucji za pośrednictwem Samsung;
5.4
publikować, przesyłać, sprzedawać, przedstawiać ani w inny sposób udostępniać żadnej Treści Użytkownika, która narusza dowolny patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawo autorskie, prawo do prywatności lub unikania rozgłosu albo inne prawa zastrzeżone dowolnej osoby; oraz
5.5
fałszować nagłówków ani w inny sposób manipulować oznaczeniami identyfikacyjnymi w celu ukrycia pochodzenia dowolnej Treści Użytkownika.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność – na własny koszt – za tworzenie kopii zapasowych i zastąpienie wszelkiej Treści Użytkownika publikowanej lub przechowywanej w Witrynie lub przekazywanej Samsung. W razie opublikowania Treści Użytkownika w Witrynie Użytkownik upoważnia i poleca Samsung wykonywanie takich kopii tej Treści Użytkownika, jakie Samsung uzna za niezbędne w celu ułatwienia publikacji i przechowywania Treści Użytkownika w ramach Witryny.
6.
Korzystanie z Usługi
Korzystając z Usługi lub uzyskując do niej dostęp, Użytkownik potwierdza, że nie będzie:
6.1
publikować, przesyłać, sprzedawać, przedstawiać ani w inny sposób udostępniać niepożądanych komercyjnych wiadomości elektronicznych ani spamu, co obejmuje między innymi nieetyczny marketing, reklamę lub inną praktykę, która jest w dowolny sposób związana ze spamem, taką jak: (i) wysyłanie masowych wiadomości elektronicznych odbiorcom, którzy nie zwrócili się o wiadomości elektroniczne do Użytkownika albo z fałszywym adresem zwrotnym; (ii) promocja witryny zawierającej nieodpowiednie linki, tytuły, opisy; lub (iii) promocja swojej witryny poprzez publikację na forach publicznych różnych treści, które są takie same;
6.2
korzystać z systemu automatycznego ani uruchamiać systemów automatycznych, w tym między innymi „robotów”, „pająków”, „przeglądarek offline” itp., uzyskujących dostęp do Usługi, w sposób, który powoduje przesyłanie na serwery Samsung wiadomości w ilości większej niż może być zasadnie wygenerowana przez człowieka w takim samym czasie przy pomocy konwencjonalnej przeglądarki internetowej online;
6.3
publikować, przesyłać, sprzedawać, przedstawiać ani w inny sposób udostępniać materiału zawierającego wirusy komputerowe lub inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócenia, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo urządzeń telekomunikacyjnych;
6.4
ingerować w działanie lub zakłócać działania Samsung albo serwerów lub sieci połączonych z Samsung, ani naruszać wymagań, procedur, zasad lub regulaminów sieci połączonych z Samsung;
6.5
szkodzić, prześladować lub w inny sposób naruszać praw innych osób w dowolny sposób w ramach korzystania z Samsung;
6.6
podszywać się pod dowolną osobę lub podmiot, w tym między innymi członka kadry kierowniczej Samsung, leadera, przewodnika lub gospodarza forum, ani fałszywie przedstawiać lub w inny sposób niewłaściwie prezentować swojego powiązania z osobą lub podmiotem;
6.7
celowo lub niecelowo naruszać żadnego obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego;
6.8
promować lub udostępniać informacji instruktażowych dotyczących niezgodnej z prawem działalności, promować zagrożenia fizycznego lub przemocy wobec dowolnej grupy lub osoby fizycznej albo promować aktów przemocy wobec zwierząt;
6.9
przekraczać zakresu żadnej usługi ani żadnego produktu Samsung, w odniesieniu do którego dokonał rejestracji, poprzez na przykład uzyskiwanie dostępu i stosowanie narzędzi, do stosowania których Użytkownik nie ma prawa, albo usuwanie, dodawanie lub zmienianie w inny sposób komentarzy lub treści innych osób;
6.10
gromadzić lub uzyskiwać żadnych informacji o możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych, w tym nazw kont, z Usługi.
Użytkownik potwierdza, że musi ocenić i będzie ponosić wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z dowolnej Treści Osoby Trzeciej lub Treści Witryny, w tym opieraniem się na dokładności, kompletności lub przydatności takiej Treści.
7.
Użytkowanie międzynarodowe
Uznając globalny charakter Internetu, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zasad lokalnych dotyczących zachowania online oraz możliwej do przyjęcia treści. W szczególności Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących danych technicznych w kraju, jurysdykcji, stanie i miejscowości, w której zamieszkuje
8.
Linki
Samsung może udostępnić albo osoby trzecie mogą udostępnić linki do innych witryn lub zasobów internetowych. Ponieważ Samsung nie ma żadnej kontroli nad takimi witrynami i zasobami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Samsung nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów, a także nie potwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za żadną treść, reklamę, produkty lub inne materiały na takich witrynach lub w takich zasobach albo dostępne z takich witryn lub w ramach takich zasobów. Poza tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Samsung nie ponosi żadnej odpowiedzialności – bezpośredniej ani pośredniej – za żadną szkodę lub stratę spowodowaną lub potencjalnie spowodowaną korzystaniem z takiej treści, towarów lub usług dostępnych na takiej witrynie lub w ramach takich zasobów albo za ich pośrednictwem albo w związku z takim korzystaniem
9.
Zabezpieczenie i zwolnienie
Użytkownik wyraża zgodę na obronę, zabezpieczenie i ochronę Samsung, a także spółek zależnych, przedstawicieli, menedżerów i innych spółek stowarzyszonych, a także ich pracowników, wykonawców, przedstawicieli, członków kadry kierowniczej i członków zarządu przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, obowiązkami, stratami, zobowiązaniami, kosztami lub zadłużeniem, a także wydatkami (w tym między innymi honorariami prawników) wynikłymi z: (i) korzystania z Usługi przez Użytkownika albo uzyskiwania do niej dostępu; (ii) naruszenia przez Użytkownika dowolnego postanowienia niniejszej Umowy, w tym między innymi naruszenia przez Użytkownika dowolnego z oświadczeń i zapewnień przedstawionych powyżej; (iii) naruszenia przez Użytkownika dowolnego prawa osoby trzeciej, w tym między innymi prawa do prywatności prawa do unikania rozgłosu lub Praw Własności Intelektualnej; (iv) naruszenia przez Użytkownika dowolnego prawa, zasady lub przepisu dowolnego innego kraju; (v) wszelkich roszczeń lub szkód, które mogą wyniknąć w rezultacie dowolnej Treści Użytkownika; (vi) dostępu i korzystania z Usługi przez inną osobę przy pomocy unikalnej nazwy użytkownika, hasła lub innego właściwego kodu bezpieczeństwa; oraz (vii) każdego sporu pomiędzy Użytkownikiem a jednym lub więcej użytkownikami albo dowolną Osobą trzecią dostarczającą towary i usługi za pośrednictwem Samsung.
10.
Rejestracja
10.1
Administrator i Pracodawca powinni zarejestrować się na tej Witrynie, aby Pracodawca kwalifikował się do realizacji programu szkolenia i certyfikacji.
10.2
Podczas rejestracji Użytkownik może być zobowiązany do udostępnienia informacji kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu email, które mają być wykorzystywane jako identyfikator i hasło użytkownika Witryny. Samsung zastrzega sobie prawo do odmowy lub usunięcia każdego identyfikatora użytkownika.
(a)
Określone obszary Witryny są chronione hasłem, a dostęp do nich ograniczony jest do upoważnionych użytkowników („Obszary Zastrzeżone”). Jeżeli Użytkownik jest upoważnionym użytkownikiem Obszarów Zastrzeżonych, Użytkownik potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność za poufność swojego hasła i informacji o koncie, a także wyraża zgodę na bezzwłoczne zawiadomienie Samsung w razie zgubienia, kradzieży, ujawnienia nieupoważnionej osobie trzeciej hasła Użytkownika albo narażenia go na ryzyko w dowolny inny sposób.
(b)
Użytkownik potwierdza, że Użytkownik i Pracodawca ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mogą być realizowane za pośrednictwem konta Użytkownika. Użytkownik i Pracodawca wyrażają zgodę na bezzwłoczne zawiadomienie Samsung o każdym znanym im nieupoważnionym użyciu konta Użytkownika lub Pracodawcy albo innym naruszeniu bezpieczeństwa w związku z kontem
Użytkownik potwierdza, że informacje udostępnione w Witrynie są zgodne z prawdą, dokładne i aktualne.
11.
Korzystanie z Materiałów Samsung
11.1
Wszelkie informacje, materiały szkoleniowe, treści, produkty i usługi, znaki towarowe, logo, oznaczenia graficzne, sterowniki, instrukcje techniczne i obrazy („Materiały Samsung”) udostępnione w Witrynie są chronione prawem autorskim lub znakami towarowymi i stanowią własność Samsung lub osób prawnych powiązanych z Samsung. Każde nieupoważnione użycie dowolnego materiału zawartego w niniejszej Witrynie może naruszać obowiązujące prawa i przepisy, w tym między innymi prawa dotyczące prawa autorskiego, znaku towarowego, patentu, tajemnicy handlowej, innych praw własności intelektualnej, praw do prywatności, wszelkich praw z mocy prawa lub praw osobistych dowolnej osoby trzeciej lub prawa komunikacyjne.
11.2
Niniejsza Witryna i jej treść są przeznaczone do wykorzystania przez Użytkownika oraz Pracodawcę w związku z Usługą, jak opisano w art. 2. Nie zezwala się na żadne inne korzystanie z informacji. Wszelkie kopie Materiałów Samsung sporządzone przez Użytkownika lub Pracodawcę powinny zawierać wszelkie zawiadomienia, w tym między innymi dotyczące praw autorskich, które zawarte były w oryginale Materiałów Samsung. O ile nie stwierdzono inaczej, żadnych postanowień niniejszych Warunków nie należy interpretować jako udzielenia Użytkownikowi lub Pracodawca żadnej licencji lub prawa do znaku towarowego lub prawa autorskiego Samsung lub dowolnej osoby trzeciej.
11.3
Z zastrzeżeniem pisemnej zgody Samsung, Użytkownik i Pracodawca wyrażają zgodę na:
(a)
niepowielanie, nieredystrybuowanie, niesprzedawanie, niepublikowanie, nieprzedrukowywanie, nierozpowszechnianie, niewprowadzanie do obiegu i nieujawnianie w inny sposób Materiałów Samsung żadnej osobie, w tym innym osobom ze spółki lub organizacji Użytkownika;
(b)
niepublikowanie treści z Witryny w witrynach internetowych osób trzecich; lub
(c)
niemodyfikowanie, nieedytowanie, niezmienianie i nierozszerzanie Materiałów Samsung bez wcześniejszej pisemnej zgody Samsung.
11.4
Taka ograniczona licencja wygaśnie automatycznie bez zawiadomienia dla Użytkownika lub Pracodawcy, jeżeli Użytkownik lub Pracodawca naruszy dowolny z niniejszych Warunków, albo po wygaśnięciu niniejszych Warunków zgodnie z art. 22. Użytkownik lub Pracodawca wyraża zgodę na bezzwłoczny zwrot lub zniszczenie wszelkich wydrukowanych lub pobranych Materiałów Samsung po wypowiedzeniu niniejszych Warunków.
11.5
Użytkownik i Pracodawca wyrażają zgodę na niecytowanie i niekopiowanie części Witryny lub treści osób trzecich zawartej w Witrynie na żadnym innym serwerze lub urządzeniu internetowym bez wcześniejszej pisemnej zgody – odpowiednio – Samsung lub licencjodawców Samsung. Witryna może zawierać linki do innych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani prowadzone przez Samsung. Takie linki nie stanowią potwierdzenia przez Samsung. Użytkownik i Pracodawca przyjmują do wiadomości, że Samsung udostępnia takie linki Użytkownikowi wyłącznie dla ułatwienia. Poza tym Użytkownik i Pracodawca dodatkowo potwierdzają, że Samsung nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich witryn.
11.6
Samsung szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeżeli zdaniem Użytkownika dowolne Materiały Samsung zawarte w niniejszej Witrynie naruszają prawa autorskie Użytkownika lub dowolne prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym dowolną tajemnicę handlową lub zobowiązanie do zachowania poufności, należy zawiadomić Samsung poprzez przekazanie pisemnego zawiadomienia o potencjalnym naruszeniu wraz z odpowiednimi dowodami [opisem lub linkiem].
12.
Zastrzeżenia
12.1
Użytkownik i Pracodawca przyjmują do wiadomości, że Witryna może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne, które mogą wpłynąć na jakość Materiałów Samsung i treści osób trzecich. W związku z tym Użytkownik i Pracodawca nie mogą opierać się na żadnych Materiałach Samsung udostępnionych w Witrynie, chyba że Samsung stwierdzi inaczej na piśmie.
12.2
Witryna (w tym dostęp do Witryny) oraz Materiały Samsung udostępniane są przez Samsung w „aktualnym stanie”. Samsung wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje wyraźne lub dorozumiane dotyczące Witryny i Materiału Samsung lub odnoszące się do Witryny i Materiału Samsung, w tym między innymi wszelkie dorozumiane lub ustawowe gwarancje przydatności do sprzedaży, przydatności do określonego wykorzystania lub celu, tytułu, możliwości dostępu oraz nienaruszania praw własności intelektualnej.
12.3
Użytkownik i Pracodawca potwierdzają, że w zakresie wskazanym przez Samsung wszelka treść osób trzecich w Witrynie nie została zweryfikowana ani potwierdzona przez Samsung w całości ani w części i Samsung nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności Materiałów Samsung ani treści osób trzecich.
13.
Opinie i Materiały Użytkownika
13.1
Samsung chętnie zapoznaje się z opiniami swoich użytkowników i oczekuje uwag Użytkownika dotyczących Witryny, a także może co jakiś czas poprosić Użytkownika o określoną opinię lub materiał.
13.2
Materiały Użytkownika
(a)
Co jakiś czas Użytkownik może ładować lub udostępniać treść, opinię zwrotną, tekst, dane (w tym dokumenty i inne materiały lub informacje) w Witrynie lub za jej pośrednictwem („Materiały Użytkownika”). Przekazując, ładując lub udostępniając Materiały Użytkownika Samsung za pośrednictwem Witryny, Użytkownik i Pracodawca oświadczają i zapewniają, że:
(i)
Użytkownik posiada wszelkie prawa do Materiałów Użytkownika i Materiały Użytkownika są dokładne i aktualne, a Użytkownik lub jego Pracodawca uzyskał wszelkie niezbędne prawa i zachował zgodność z wszelkimi niezbędnymi procedurami (w tym między innymi w odniesieniu do praw własności intelektualnej, jak również wszelkimi upoważnieniami, zgodami lub zawiadomieniami wymaganymi zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi prywatności) w celu:
(A)
załadowania Materiałów Użytkownika na Witrynę lub udostępnienia Materiałów Użytkownika Samsung za pośrednictwem Witryny w inny sposób;
(B)
udzielenia Samsung licencji na korzystanie z Materiałów Użytkownika zgodnie z ust. 6.2 lit. (b); oraz
(ii)
zapewnienia, że wykorzystanie Materiałów Użytkownika przez Samsung, organy korporacyjne i pracowników Samsung nie narusza prawa autorskiego, znaku towarowego, patentu, tajemnicy handlowej ani innych praw własności intelektualnej, praw do prywatności ani innych zgodnych z prawem praw lub praw osobistych żadnej osoby trzeciej. Użytkownik bezzwłocznie zawiadomi Samsung w razie uzyskania przez Użytkownika lub Pracodawcę informacji o potencjalnym naruszeniu praw osób trzecich przez Materiały Użytkownika;
(iii)
Użytkownik opłacił i będzie opłacać w przyszłości w pełnej kwocie wszelkie opłaty licencyjne, opłaty celne i inne zobowiązania wszelkiego rodzaju wynikłe z użytkowania lub komercyjnej eksploatacji Materiałów Użytkownika;
(iv)
Użytkownik wyraża zgodę na uchylenie wszelkich „praw osobistych”, które mogą przysługiwać mu do Materiału Użytkownika; oraz
(v)
Materiały Użytkownika nie zawierają żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, oprogramowania szpiegującego, oprogramowania reklamowego ani innych potencjalnie szkodliwych programów lub plików.
(b)
Ładując Materiały Użytkownika na Witrynę, Użytkownik i Pracodawca udzielają Samsung, powiązanym organom korporacyjnym oraz pracownikom Samsung nieodwołalnej, niewyłącznej, globalnej, bezpłatnej, w pełni opłaconej, zbywalnej, bezterminowej oraz umożliwiającej udzielanie sublicencji licencji na korzystanie z Materiałów Użytkownika, ich dystrybucję, modyfikację, adaptację, powielanie, przedstawianie, tłumaczenie, wykonywanie i wyświetlanie – w całości lub w części – w dowolnym formacie, w zakresie wymaganym przez Samsung lub powiązane organy korporacyjne Samsung w związku z ich działalnością.
(c)
Użytkownik i Pracodawca potwierdzają, że Samsung nie ponosi odpowiedzialności za treść, która została udostępniona przez inne osoby. Samsung nie ma żadnego zobowiązania do monitorowania treści dostarczonej lub opublikowanej przez użytkowników Samsung, ale Samsung ma prawo do odmowy publikacji lub do zredagowania dostarczonej treści. Samsung – według własnego uznania – zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkiej treści z dowolnej przyczyny w dowolnym momencie.
14.
Informacje Poufne
14.1
Poufność
(a)
Użytkownik i Pracodawca zachowają poufność wszelkich informacji dotyczących niniejszych Warunków, przedstawionych w związku z niniejszymi Warunkami – w razie uznania zasady przeciw wieczystości (rule against perpetuities) za obowiązującą – przez dwa (2) lata lub przez okres wymagany zgodnie z obowiązującym prawem. Informacje Poufne obejmują również między innymi informacje dotyczące planów produktowych Samsung, projekty, koszty, ceny i nazwy, zestawienia finansowe, możliwości biznesowe, prace rozwojowe, know-how, dane finansowe, procesy, tajemnice handlowe, polityki i procedury, biznesplany, plany lub analizy marketingowe, wyceny, dane klientów i ankiety klienckie, wszelkie informacje udostępnione przez Samsung zgodnie z niniejszymi Warunkami, istnienie oraz postanowienia niniejszych Warunków, wszelkie wyniki prac, informacje, dokumenty i materiały opracowane w związku z wypełnianiem zobowiązań Użytkownika lub Pracodawcy zgodnie z niniejszymi Warunkami, co obejmuje między innymi wszelkie dzieła chronione prawem autorskim lub podlegające opatentowaniu, do których takie informacje są włączone w dowolnej formie (w tym między innymi w formie ustnej, wizualnej, pisemnej lub do odczytu maszynowego).
(b)
Użytkownik i Pracodawca:
(i)
będą chronić, zabezpieczać i utrzymywać poufność Informacji Poufnych; nie będą ujawniać ani nie zezwolą na ujawnienie Informacji Poufnych żadnej innej osobie, chyba że będzie to niezbędne do zachowania zgodności z niniejszymi Warunkami oraz ich celem i nastąpi w sposób określony w niniejszych Warunkach, a także w niezbędnym zakresie;
(ii)
nie będą korzystać z Informacji Poufnych, ujawniać ich, powielać ani zbywać w żadnym celu innym niż wypełnianie zobowiązań Użytkownika lub Pracodawcy zgodnie z niniejszymi Warunkami na rzecz Samsung, z zachowaniem i utrzymaniem najściślejszej poufności wyłącznie na korzyść Samsung;
(iii)
będą korzystać z Informacji Poufnych Samsung wyłącznie do celów wypełniania zobowiązań Użytkownika i Pracodawcy, jak przewidziano zgodnie z niniejszymi Warunkami;
(iv)
nie będą ujawniać Informacji Poufnych żadnym osobom z wyjątkiem pracowników i wykonawców Pracodawcy, którzy potrzebują poznać takie informacje do celów określonych w niniejszych Warunkach, z zastrzeżeniem że: (1) tacy pracownicy, spółki zależne, spółki stowarzyszone i wykonawcy mogą korzystać z Informacji Poufnych w takim samym zakresie jak Użytkownik lub Pracodawca; oraz (2) Użytkownik i Pracodawca zapewnią, że takie spółki i osoby będą przestrzegać Warunków i będą nimi związani;
(v)
zastosują wszelkie niezbędne środki ochrony, aby ograniczyć dostęp do Informacji Poufnych, w każdym przypadku zapewniając przynajmniej taki sam poziom staranności, jaki Pracodawca zapewnia w odniesieniu do własnych informacji poufnych Pracodawcy, ale w każdym razie przynajmniej poziom staranności określony niniejszym; oraz
(vi)
zwrócą wszelkie Informacje Poufne w razie wygaśnięcia lub wypowiedzenia niniejszych Warunków.
(c)
Użytkownik i Pracodawca przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że nieupoważnione ujawnienie, wykorzystanie lub sprzeniewierzenie Informacji Poufnych z naruszeniem niniejszych Warunków spowoduje niemożliwą do naprawienia szkodę dla Samsung, w odniesieniu do której może nie być odpowiedniego prawnego środka zaradczego. W związku z tym i bez względu na odmienne postanowienia Użytkownik i Pracodawca potwierdzają, że Samsung będzie mieć prawo do uzyskania nakazu ochrony i określonego świadczenia dodatkowo do takich innych środków zaradczych, jakie mogą być dostępne Samsung z mocy prawa lub zgodnie z zasadą słuszności, a także bez uszczerbku dla takich środków zaradczych, w tym do wypowiedzenia niniejszych Warunków, jeżeli uzna to za właściwe.
(d)
Poza tym Użytkownik i Pracodawca wyrażają zgodę na zabezpieczenie Samsung przed wszelkimi stratami, roszczeniami i wydatkami, w tym między innymi zasadnymi honorariami prawników i opłatami dla świadków poniesionymi przez Samsung w rezultacie ujawnienia przez Użytkownika lub Pracodawcę Informacji Poufnych albo niezapewnienia ich ochrony i niezachowania poufności.
(e)
Użytkownik i Pracodawca gwarantują i zapewniają, że Użytkownik i Pracodawca nie ujawni Samsung żadnych informacji poufnych ani tajemnic handlowych żadnej osoby trzeciej ani nie przekaże żadnych informacji z naruszeniem umowy o zachowaniu poufności z taką osobą. Samsung będzie mieć możliwość korzystania z wszelkich informacji ujawnionych przez Użytkownika lub Pracodawcę bez odpowiedzialności żadnego rodzaju. Użytkownik i Pracodawca ponoszą odpowiedzialność za niezachowanie zgodności z postanowieniami niniejszych Warunków przez takie osoby, którym Użytkownik lub Pracodawca zapewni dostęp do wszelkich Informacji Poufnych, tak jakby takie niezachowanie zgodności stanowiło działanie lub zaniechanie Użytkownika lub Pracodawcy.
(f)
Poza tym Użytkownik i Pracodawca zapewniają, że Użytkownik lub Pracodawca: (1) poinformuje każdą z tych osób, którym Użytkownik lub Pracodawca zapewni dostęp do wszelkich Informacji Poufnych, że takie osoby obowiązuje surowy zakaz wszelkiego użytkowania dowolnych Informacji Poufnych, korzystania z nich, publikacji, ujawniania lub zezwalania innym na korzystanie na własną rzecz lub na szkodę Samsung; oraz (2) zobowiąże każdą taką osobę do zawarcia odpowiednich umów, w tym między innymi umów o zachowaniu poufności w celu zapewnienia wypełnienia zobowiązań Użytkownika lub Pracodawcy wobec Samsung zgodnie z niniejszymi Warunkami.
(g)
Jeżeli Użytkownik lub Pracodawca będą zobowiązani przez prawo do ujawnienia Informacji Poufnych w odpowiedzi na ważny nakaz sądu lub organu rządowego, Użytkownik lub Pracodawca przekażą Samsung bezzwłocznie wcześniejsze pisemne zawiadomienie o takim zobowiązaniu i zapewnią Samsung pomoc w odniesieniu do uzyskania środków umożliwiających zachowanie poufności Informacji Poufnych, w tym pomoc w uzyskaniu nakazu chroniącego Informacje Poufne przed powszechnym ujawnieniem lub takich innych środków, jakie Samsung uzna za rozsądne lub niezbędne w celu zachowania poufności lub ograniczenia ujawnienia takich Informacji Poufnych.
(h)
Zobowiązanie Użytkownika i Pracodawcy do zachowania Poufności zachowa pełną moc i skuteczność po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków, a także po wcześniejszym wypowiedzeniu, anulowaniu, odrzuceniu lub unieważnieniu Warunków i wszelkich zleceń na prace albo podobnych umów zawartych zgodnie z niniejszymi Warunkami.
14.2
Wyjątki
Zobowiązania do zachowania poufności i ograniczenia dotyczące ujawnienia nie dotyczą Informacji Poufnych, w odniesieniu do których Użytkownik lub Pracodawca mogą wykazać na podstawie pisemnych rejestrów, że:
(a)
były powszechnie dostępne w momencie ich ujawnienia Pracodawcy;
(b)
stały się powszechnie dostępne bez żadnego działania lub zaniechania Pracodawcy; oraz
(c)
były znane Pracodawcy w momencie ujawnienia bez żadnego zobowiązania do zachowania poufności.
15.
Zabezpieczenie
Użytkownik i Pracodawca wyrażają zgodę na obronę, zabezpieczenie i ochronę Samsung oraz Samsung Electronics Co. Ltd. („Strony Zabezpieczone Samsung”) przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, karami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym zasadnymi honorariami prawników), które Strony Zabezpieczone Samsung mogą ponieść w rezultacie naruszenia przez Użytkownika lub Pracodawcę (albo dowolną osobę korzystającą z konta Użytkownika) niniejszych Warunków, w związku z takim naruszeniem lub na skutek takiego naruszenia. Samsung zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad każdą kwestią w innym razie objętą zabezpieczeniem udzielonym przez Użytkownika i Pracodawcę, jak również w takim przypadku Użytkownik i Pracodawca wyrażają zgodę na współpracę z Samsung w związku z obroną przed takim roszczeniem. Bez względu na powyższe, niniejszy artykuł pozostanie w mocy po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków bez względu na przyczynę.
16.
Lokalne przepisy prawne
Samsung kontroluje i prowadzi Witrynę z Republiki Korei. W razie korzystania z niniejszej Witryny przez Użytkownika poza Republiką Korei Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie zgodności z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi, w tym między innymi przepisami prawnymi innych krajów dotyczącymi eksportu i importu w odniesieniu do Materiałów i treści osób trzecich.
17.
Wiążący arbitraż
Wszelkie spory, niezgodności lub roszczenia wynikłe z niniejszych Warunków lub w związku z nimi (w tym dotyczące ich istnienia, ważności lub wypowiedzenia) zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez arbitraż prowadzony w Republice Korei w języku angielskim, zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej; zastrzega się jednak, że każda Strona może egzekwować swoje prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej swoich spółek stowarzyszonych w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji, w tym między innymi w celu uzyskania zadośćuczynienia na zasadach słuszności. Orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla Stron. Z wyjątkiem zakresu, w jakim ogłoszenie orzeczenia i jego późniejsze wyegzekwowanie może wymagać ujawnienia, wszelkie kwestie związane z arbitrażem, w tym orzeczenie, pozostaną poufne.
18.
Rozłączność i integracja
Niniejsze Warunki oraz wszelkie uzupełniające warunki, polityki, zasady i wytyczne opublikowane w niniejszej Witrynie stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem, Pracodawcą i Samsung, a także zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia w formie pisemnej lub ustnej. W razie uznania dowolnej części Warunków za nieważną lub niewykonalną takie postanowienie zostanie wykonane w maksymalnym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem w celu odzwierciedlenia pierwotnych zamiarów Stron, a pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i skutek.
19.
Pliki cookie
Plik cookie to niewielka ilość danych, które witryna internetowa wysyła do przeglądarki Użytkownika podczas odwiedzenia takiej witryny. Plik cookie w ramach Witryny używany jest do celów monitorowania i przekierowania Użytkownika na stronę lokalną Witryny, którą Użytkownik odwiedził ostatnio, a także zapewniania lepszego doświadczenia Użytkownika w ramach Witryny poprzez wyświetlenie identyfikatora użytkownika wprowadzonego podczas ostatniego logowania. Samsung nie udostępnia takich informacji żadnym osobom trzecim ani nie korzysta z nich w celu gromadzenia danych o Użytkowniku.
20.
Ograniczenie odpowiedzialności
W zakresie dozwolonym przez prawo Samsung wyłącza wszelką odpowiedzialność (ustawową, umowną, deliktową lub inną) za straty poniesione przez Użytkownika lub Pracodawcę na skutek niniejszych Warunków (w tym między innymi korzystania przez Użytkownika lub Pracodawcę z niniejszej Witryny) albo w związku z nimi. Takie wyłączone straty obejmują między innymi straty wynikowe (czyli utratę zysków, utratę oszczędności, utratę przychodów, utratę możliwości oraz wszelkie inne straty, które nie powstały w naturalny sposób i w ramach normalnego biegu spraw, na skutek danego naruszenia, działań lub zaniechań) związane z wypełnianiem zobowiązań Użytkownika lub Pracodawcy w ramach niniejszej umowy (ustawowe, umowne, deliktowe, w tym z tytułu zaniedbania lub inne).
21.
Wypowiedzenie
21.1
Samsung może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejsze Warunki, a także prawo Użytkownika lub Pracodawcy do uzyskiwania dostępu do Witryny według własnego uznania poprzez przekazanie Użytkownikowi lub Pracodawcy pisemnego zawiadomienia.W razie naruszenia niniejszych Warunków przez Użytkownika lub Pracodawcę Samsung zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszych Warunków oraz dostępu Użytkownika lub Pracodawcy do Witryny według własnego uznania, przy czym w takim przypadku Samsung zawiadomi Użytkownika lub Pracodawcę o takim wypowiedzeniu tak szybko, jak będzie to możliwe.
22.
Postanowienia ogólne
22.1
Użytkownik i Pracodawca potwierdzają, że Samsung lub osoby trzecie mogą wprowadzać ulepszenia lub zmiany do Materiałów Samsung i Witryny w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
22.2
Niewykonanie lub opóźnienie wykonania przez Samsung dowolnej części niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się danego prawa lub postanowienia, chyba że takie zrzeczenie zostanie potwierdzone i zatwierdzone przez Samsung na piśmie. Korzystanie przez Użytkownika lub Pracodawcę z Witryny może podlegać dodatkowym zastrzeżeniom i wymogom, które mogą pojawiać się w Witrynie.
22.3
Każda Strona działa jako niezależny wykonawca. Niniejsze Warunki nie ustanawiają spółki osobowej, trustu, przedstawicielstwa, joint venture ani stosunku pracy pomiędzy Stronami. Żadna Strona nie jest upoważniona do działania w imieniu drugiej Strony, zawierania w jej imieniu umów lub zaciągania zobowiązań albo podejmowania obowiązków, chyba że niniejsze Warunki stanowią inaczej albo na podstawie należycie sporządzonego pełnomocnictwa.
22.4
Każda spółka w ramach grupy korporacyjnej Samsung jest niezależnym podmiotem prawnym. Żadna spółka w ramach grupy korporacyjnej Samsung nie ponosi odpowiedzialności prawnej za inną, chyba że wyraźnie wyrazi zgodę na piśmie na poniesienie takiej odpowiedzialności. Niniejsza Witryna nie ustanawia żadnej relacji pomiędzy żadnymi spółkami, tak że Użytkownik lub Pracodawca mogliby przyjąć, że mogą być pozwani solidarnie przez spółki w imieniu pozostałych.
22.5
Bez względu na odmienne postanowienia przedstawione powyżej, art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 i 15 pozostaną w mocy po wypowiedzeniu lub zakończeniu korzystania z Witryny przez Użytkownika.