Polityka Prywatności Samsung Business Academy
Data wejścia w życie: 01.01.2018 r.
Samsung Electronics Co., Ltd. („Samsung”, „my”, „nas”, „nasze”) rozumie znaczenie prywatności dla swoich klientów oraz ich pracowników i partnerów, a także stara się w przejrzysty sposób informować o sposobach gromadzenia, korzystania, ujawniania, przekazywania i przechowywania przez siebie informacji Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności podsumowuje praktyki dotyczące informacji stosowane przez Samsung w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Samsung Business Academy lub innych serwisów, które zawierają link lub odniesienie do niniejszej Polityki Prywatności (łącznie: „Serwisy Biznesowe”).
Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian praktyk dotyczących danych osobowych stosowanych przez Samsung w związku z Serwisami Biznesowymi lub zmian obowiązującego prawa. Na początku niniejszej Polityki umieszczona jest data ostatniej aktualizacji. W razie aktualizacji Polityki Prywatności Samsung zawiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem o zmianach uznanych przez siebie za istotne poprzez umieszczenie wiadomości w Serwisach Biznesowych albo – odpowiednio - wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
Jakie informacje o Użytkowniku gromadzi Samsung?
W związku z Serwisami Biznesowymi Samsung może gromadzić różnego rodzaju informacje osobowe.
 • Samsung może gromadzić informacje osobowe udostępnione przez Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz dane do celów kontaktu, tytuł i stanowisko, spółka, język, dane rejestracyjne oraz wszelkie wiadomości przesłane lub doręczone Samsung przez Użytkownika;
 • Samsung może gromadzić dane dotyczące korzystania z Serwisów Biznesowych przez Użytkownika, w tym informacje o czasie i okresie korzystania przez Użytkownika, informacje przechowywane w plikach cookie umieszczonych przez Samsung na urządzeniu Użytkownika, a także informacje o ustawieniach urządzenia Użytkownika, identyfikatory urządzeń (indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia przenośnego (IMEI), numer seryjny), adresy protokołu internetowego („adresy IP”) oraz informacje uzyskane z adresu IP użytkownika, takie jak lokalizacja geograficzna użytkownika.
 • Samsung może gromadzić informacje o produktach i usługach (w tym usługach szkoleniowych/szkoleniach), nabywanych przez Użytkownika lub jego pracodawcę, dane płatności, dane aktywacji i rejestracji, jak również inne informacje udostępnione w związku z transakcją.
 • Samsung może również uzyskiwać informacje o Użytkowniku od jego pracodawcy lub dostawcy usług albo ze źródeł publicznych i dostępnych komercyjnie (zgodnie z prawem), które może łączyć z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub informacjami o Użytkowniku (zgodnie z prawem lub w innym razie na podstawie oddzielnej zgody Użytkownika).
 • Samsung może również uzyskiwać informacje od Użytkownika przekazywane Samsung za pośrednictwem centrum obsługi Samsung, ankiet klienckich, rejestracji do celów udziału w wydarzeniach marketingowych offline albo w ramach okresowych wizyt przedstawicieli Samsung.
 • W trakcie zapewniania Użytkownikowi wsparcia technicznego Samsung może uzyskiwać okazjonalnie dostęp do danych, które Użytkownik udostępni Samsung, lub danych znajdujących się w systemie Użytkownika. Takie dane mogą obejmować informacje o Użytkowniku, pracownikach, klientach, partnerach lub dostawcach organizacji Użytkownika.
 • W niektórych przypadkach służbowe dane do celów kontaktu z Użytkownikiem mogą być udostępnione Samsung przez wyznaczony podmiot w ramach firmy lub przedsiębiorstwa Użytkownika (taki jak pracownik działu IT Użytkownika).
W jaki sposób Samsung korzysta z informacji Użytkownika?
Samsung może korzystać ze zgromadzonych przez siebie informacji w następujących celach:
 • w celu zapewnienia produktów i usług wymaganych przez Użytkownika (lub jego pracodawcę) oraz rejestracji lub uwierzytelnienia Użytkownika lub jego urządzenia;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika lub zapytania o informacje;
 • w celu oferowania lepszych i lepiej dostosowanych do potrzeb produktów i usług, które uwzględniają historię zakupów spółki Użytkownika i rejestr usług, a także inne powiązane informacje;
 • z zastrzeżeniem zgody Użytkownika, jeżeli wymaga jej obowiązujące prawo, w celu informowania Użytkownika o nowych produktach i usługach;
 • do celów oceny i analizy rynku, klientów, produktów i usług (w tym zwracania się do Użytkownika o opinie o produktach i usługach Samsung, a także realizacji ankiet klienckich przez Samsung);
 • w celu zrozumienia sposobu, w jaki spółki korzystają z Serwisów Biznesowych, tak aby uzyskać możliwość ich udoskonalenia oraz rozwoju nowych produktów i usług;
 • w celu świadczenia usług utrzymania i zachowania wystarczającego poziomu bezpieczeństwa Serwisów Biznesowych;
 • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Samsung albo dowolnej ze spółek stowarzyszonych, kontrahentów, pracowników lub klientów Samsung, na przykład podczas postępowań prawnych, dochodzeń wewnętrznych i dochodzeń prowadzonych przez właściwe władze;
 • w celu zapewnienia wsparcia technicznego Użytkownikowi lub innych zamówionych przez niego usług, a także aktualizacji produktów, łatek i poprawek produktów, a także innych podobnych wiadomości operacyjnych;
 • w celu ulepszenia i rozwijania produktów, usług i wsparcia, w tym poprzez działania w zakresie kontroli jakości, badań i analizy danych;
 • w celu zarządzania relacją biznesową Samsung z Użytkownikiem oraz jej rozwoju;
 • do innych celów na podstawie oddzielnej zgody Użytkownika, jeżeli wymaga jej obowiązujące prawo, albo w sposób opisany w momencie gromadzenia informacji od Użytkownika.
Komu Samsung ujawnia informacje Użytkownika?
Samsung nie ujawnia informacji Użytkownika osobom trzecim do ich własnych niezależnych celów marketingowych lub biznesowych bez zgody Użytkownika. Samsung może jednak udostępniać informacje Użytkownika następującym podmiotom:
 • spółkom stowarzyszonym Samsung;
 • osobom trzecim, jeżeli jest to niezbędne w celu zapewnienia Użytkownikowi wymaganych produktów i usług. Na przykład Samsung może ujawnić dane płatnicze Użytkownika instytucjom finansowym w niezbędnym zakresie do celów przetwarzania transakcji wymaganych przez Użytkownika;
 • spółkom, które świadczą usługi dla Samsung lub w imieniu Samsung, takim jak spółki, które wspierają Samsung w procesie rozliczeń;
 • innym osobom: (i) w celu zachowania zgodności z prawem lub reagowania na przymusowe działania prawne (takie jak nakaz przeszukania lub inny nakaz sądowy); (ii) w celu weryfikacji lub wyegzekwowania zgodności z politykami regulującymi Serwisy Biznesowe; (iii) w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Samsung albo właściwych spółek stowarzyszonych, kontrahentów lub klientów Samsung; (iv) w ramach fuzji lub przekazania albo w razie upadłości;
 • innym osobom trzecim, jeżeli Użytkownik wyrazi na to swoją zgodę lub poprosi o takie udostępnienie.
Wnioski składane w częściach publicznych witryny internetowej, aplikacji mobilnej lub innej usługi online, takich jak tablice ogłoszeń, mogą być widoczne dla innych użytkowników Serwisów Biznesowych. Samsung nie kontroluje sposobu, w jaki inni użytkownicy Serwisów Biznesowych mogą korzystać z takich informacji, ani nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności. Na przykład informacje osobowe, które Użytkownik udostępnia w obszarach publicznych, mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby w celu wysyłania do Użytkownika niepożądanych wiadomości lub do innych celów.
Jakie działania podejmuje Samsung w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji Użytkownika?
Samsung stosuje zasadne środki fizyczne i techniczne w celu ochrony informacji gromadzonych przez siebie w związku z Serwisami Biznesowymi. Należy jednak zauważyć, że chociaż Samsung podejmuje zasadne działania, aby chronić informacje Użytkownika, żadna witryna internetowa, transmisja za pośrednictwem Internetu, system komputerowy lub połączenie bezprzewodowe nie są w pełni bezpieczne.
Dokąd Samsung przekazuje informacje Użytkownika?
Korzystanie z Serwisów Biznesowych przez Użytkownika lub udział w nich może wiązać się z przekazywaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji Użytkownika poza krajem zamieszkania Użytkownika, zgodnie z niniejszą Polityką. Należy zauważyć, że przepisy o ochronie danych i inne krajowe, do których przekazywane mogą być informacje Użytkownika, niekoniecznie będą tak szerokie, jak przepisy obowiązujące w kraju Użytkownika. Samsung zastosuje odpowiednie środki zgodnie z obowiązującym prawem, aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkownika.
Czy Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich informacji?
Zgodnie z prawem niektórych jurysdykcji Użytkownik może mieć prawo do wymagania szczegółów informacji gromadzonych przez Samsung w odniesieniu do Użytkownika, korygowania nieprawidłowości takich informacji, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania ograniczenia przetwarzania, zażądania usunięcia lub przenoszenia swoich informacji. Samsung może odmówić realizacji żądań, które są bezzasadnie powtarzalne, wymagają nieproporcjonalnych nakładów technicznych, zagrażają prywatności innych, są wyjątkowo nierealne albo których realizacja nie jest wymagana przez lokalne przepisy prawne. W celu zażądania dostępu do swoich informacji Użytkownik powinien skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem SBA.HELP@samsung.com.
Samsung może poprosić Użytkownika o zweryfikowanie jego tożsamości, zanim rozpocznie działania związane z żądaniem Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik zażąda usunięcia danych osobowych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może utracić dostęp do Serwisów Biznesowych lub możliwość korzystania z nich, a rezydualne informacje osobowe w dalszym ciągu mogą pozostawać w rejestrach i archiwach Samsung przez jakiś czas, ale Samsung nie będzie korzystać z takich informacji do celów komercyjnych. Użytkownik rozumie, że mimo jego żądania usunięcia, Samsung zastrzega sobie prawo do zachowania danych osobowych Użytkownika lub ich odpowiedniej części zgodnie ze swoją polityką zachowywania danych, jeżeli Samsung zawiesi, ograniczy lub wypowie dostęp Użytkownika do witryny internetowej na skutek naruszenia Warunków Korzystania Samsung, jeżeli będzie to konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Samsung albo dowolnej ze spółek stowarzyszonych, kontrahentów, pracowników lub klientów Samsung.
Przez jaki okres Samsung zatrzymuje informacje Użytkownika?
Samsung podejmuje zasadne działania, aby zapewnić zatrzymywanie informacji dotyczących Użytkownika wyłącznie przez okres niezbędny do celów, w jakich zostały one zgromadzone, albo wymagany na podstawie umowy lub zgodnie z obowiązującym prawem. Na koniec okresu zatrzymania Samsung usunie informacje osobowe Użytkownika w ustalony sposób, tak aby zapewnić, że nie można ich odtworzyć ani odczytać.
Linki i produkty zewnętrzne w ramach serwisów Samsung
Serwisy Biznesowe Samsung mogą zawierać linki do witryn i serwisów zewnętrznych, które pozostają poza kontrolą Samsung. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji gromadzonych przez witryny internetowe lub inne serwisy. Użytkownik powinien zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności odnoszącymi się do witryn i serwisów zewnętrznych, z których korzysta.
Pliki cookie, beacons i podobne technologie
Samsung, jak również określone osoby trzecie, które zapewniają treść, reklamy lub inne funkcjonalności w ramach Serwisów Biznesowych Samsung, mogą korzystać z plików cookie, beacons i innych technologii w pewnych obszarach Serwisów Biznesowych Samsung.
Pliki cookie
Pliki cookie to małe pliki, które przechowują informacje na urządzeniu Użytkownika. Umożliwiają one podmiotowi, który umieścił plik cookie na urządzeniu Użytkownika, rozpoznawanie Użytkownika na różnych witrynach internetowych, w różnych serwisach, na różnych urządzeniach lub podczas różnych sesji przeglądania. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w różnych celach. Na przykład:
 • Pliki cookie mogą zapamiętywać dane do celów logowania Użytkownika, tak że nie musi on wprowadzać tych danych za każdym razem, gdy loguje się do serwisu.

  Pliki cookie pomagają Samsung i osobom trzecim w zrozumieniu, które części Serwisów Biznesowych Samsung są najpopularniejsze, ponieważ dzięki nim Samsung może dowiedzieć się, do jakich stron i funkcji odwiedzający uzyskują dostęp i ile czasu spędzają na stronach. Analizując tego rodzaju informacje, Samsung jest w stanie lepiej dostosować Serwisy Biznesowe, a także może zapewnić Użytkownikowi lepsze doświadczenie.
 • Pliki cookie zapewniają Samsung i osobom trzecim informacje o tym, które reklamy Użytkownik widział, tak aby nie otrzymywał tych samych reklam za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do Serwisu MSS.
 • Pliki cookie pomagają Samsung i osobom trzecim w zapewnieniu Użytkownikowi odpowiedniej treści i reklamy poprzez gromadzenie informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisów Biznesowych oraz innych witryn i aplikacji.
Gdy Użytkownik korzysta z przeglądarki w celu uzyskania dostępu do Serwisów Biznesowych, może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie pliki cookie albo zawiadamiała go o wysłaniu pliku cookie. Każda przeglądarka jest inna i w związku z tym, aby uzyskać informacje o sposobie zmiany preferencji dotyczących plików cookie, należy sprawdzić menu „Pomoc” w swojej przeglądarce. System operacyjny urządzenia Użytkownika może zawierać dodatkowe mechanizmy kontroli plików cookie.
Należy jednak pamiętać, że niektóre Serwisy Biznesowe mogą wymagać stosowania plików cookie, a wyłączenie plików cookie może wpłynąć na możliwość korzystania z tych Serwisów Biznesowych lub ich niektórych części przez Użytkownika.
Inna lokalna pamięć masowa (local storage)
Samsung oraz określone osoby trzecie mogą korzystać z innego rodzaju technologii lokalnych pamięci masowych, takich jak Local Shared Objects (zwane również „plikami Flash”) oraz lokalnej pamięci masowej HTML5 w związku z Serwisami Biznesowymi Samsung. Takie technologie są podobne do omówionych powyżej plików cookie – są tak samo przechowywane na urządzeniu Użytkownik i mogą być wykorzystywane do przechowywania pewnych informacji o działaniach i preferencjach Użytkownika. Takie technologie mogą jednak używać innych części urządzenia Użytkownik niż standardowe pliki cookie i w związku z tym Użytkownik może nie być w stanie kontrolować ich przy pomocy standardowych narzędzi i ustawień przeglądarki. W celu uzyskania informacji o wyłączeniu lub usuwaniu informacji zawartych w plikach Flash cookie, proszę kliknąć tutaj.
Beacons
Samsung i określone osoby trzecie mogą również stosować technologie zwane beacons (lub „pikselami”), które przekazują informacje z urządzenia Użytkownika do serwera. Beacons mogą być włączane do treści online, wideo i wiadomości e-mail, a także mogą umożliwiać serwerowi odczytywanie informacji określonego rodzaju z urządzenia Użytkownika, uzyskiwanie informacji o tym, kiedy Użytkownik przeglądał określoną treść lub daną wiadomość e-mail, ustalanie godziny i daty przeglądania beacon oraz adresu IP urządzenia Użytkownika. Samsung i określone osoby trzecie stosują beacons do różnych celów, w tym w celu analizy korzystania z Serwisów Biznesowych Samsung oraz (w powiązaniu z plikami cookie) – dostarczania treści i reklam, które są lepiej dostosowane do Użytkownika.
Wybory Użytkownika oraz określanie preferencji komunikacyjnych przez Użytkownika
Użytkownik może decydować o tym, czy chce otrzymywać wiadomości promocyjne B2B od Samsung poprzez skorzystanie z opcji subskrypcji udostępnionej na interaktywnej indywidualnej platformie usługowej i instrukcji anulowania subskrypcji zawartej w każdej wiadomości wysyłanej przez Samsung.
Użytkownik może zrezygnować z promocyjnych wiadomości e-mail od Samsung, klikając link „zrezygnuj” lub „anuluj subskrypcję” zawarty w otrzymanej przez siebie wiadomości e-mail. Użytkownik może również w dowolnym momencie wejść do menu „mój profil” w witrynie Samsung, aby zmienić swoje preferencje lub profile.
Należy zauważyć, że w razie rezygnacji z otrzymywania promocyjnej korespondencji B2B od Samsung, Samsung w dalszym ciągu może kontaktować się z Użytkownikiem w związku z relacją pomiędzy Użytkownikiem a Samsung, działaniami Użytkownika, jego transakcjami i komunikacją z Samsung. Żądanie Użytkownika zostanie spełnione w ciągu 30 dni.
Poza tym jeżeli Użytkownik podejmie decyzję o wyrażeniu sprzeciwu wobec otrzymywania wiadomości promocyjnych B2B od Samsung, taka decyzja nie wpłynie na otrzymywanie wiadomości i informacji marketingowych z serwisów Samsung, na których otrzymywanie Użytkownik wyraził oddzielną zgodę.
Takie wybory nie dotyczą zawiadomień o usługach lub innych koniecznych wiadomości, które uznaje się za część określonych Rozwiązań i które Użytkownik może otrzymywać okresowo, chyba że przestanie korzystać z Rozwiązania lub anuluje korzystanie z Rozwiązania zgodnie z jego warunkami.
Kontakt
W razie pytań dotyczących niniejszej polityki proszę skontaktować się z Samsung pod adresem:
SBA.HELP@samsung.com
Centrala korporacyjna:
Specjalista Globalny ds. Prywatności
Samsung Electronics Co., Ltd.
(Maetan dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korea